Αριθμός Εκδρομέων
Επιλογή Δωματίων
Επιπλέων Παροχές
Στοιχεία Εκδρομέων
Επιλέξτε αριθμό εκδρομέων
Έχετε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο εκδρομέων ανά κράτηση. Έχετε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο οικογενειών ανά κράτηση. Έχετε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο ενηλίκων ανά κράτηση. Έχετε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο παιδιών ανά κράτηση. Έχετε ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπτό όριο βρεφών ανά κράτηση. Παρακαλώ διαμορφώστε ξανά την κράτησή σας και αν θέλετε παραπάνω άτομα συνεχίστε σε επόμενη κράτηση.
Δεν έχετε επιλέξει κανένα εκδρομέα.
Παρακαλώ πρώτα επιλέξτε άτομα και μετά πατήστε "Συνέχεια".
Δεν έχετε επιλέξει ενήλικες.
Παρακαλώ επιλέξτε τουλάχιστον ένα ενήλικα ή μια οικογένεια και μετά πατήστε "Συνέχεια".

Οικογένειες

Ενήλικες

Στοιχεία Ενηλήκων

Παιδιά

Στοιχεία Παιδιών

Βρέφη

Στοιχεία Βρεφών

Επιλέξτε δωμάτια και εκδρομείς
Δεν έχετε τοποθετήσει σε όλα τα δωμάτια εκδομείς.
Παρακαλώ τοποθετήστε όλους τους εκδρομείς σε κάποιο δωμάτιο και μετά πατήστε "Συνέχεια".
Όλα τα δωμάτια πρέπει υποχρεωτικά να περιέχουν ένα τουλάχιστον ενήλικα.
Παρακαλώ τοποθετήστε τουλάχιστον ένα ενήλικα σε κάθε δωμάτιο και μετά πατήστε "Συνέχεια".
Επιλέξτε επιπλέων παροχές
Επιλέξτε γεύματα
Επιλέξτε έξτρα παροχές
Εισάγετε τα στοιχεία των εκδρομέων
Δεν έχετε επιλέξει όλους τους εκδρομείς.
Παρακαλώ εισάγετε και μετά πατήστε "Συνέχεια".
Πλήρη Στοιχεία Εκδρομέων

Σύνοψη Κράτησης

Σαντορίνη

Ημ/νία Αναχ.
Θεσσαλονίκη 21:40
Σαντορίνη
Ημ/νία Επισ.
Σαντορίνη 19:00
Θεσσαλονίκη

Travelers

Families
* 0 =
0
Adults
* 0 =
0
Children
* 0 =
0
Infants
* 0 =
0

Extra Charges

Room Upgrades

Meals

Room Only
0€/person
= 0

Services

Υποσύνολο 0
Φόρος Και ΦΠΑ 0
Κατάθεση Τώρα 0
Συνολικό Ποσό 0